Carleton at ST THOMAS - St. Paul, Minn.
10/19/2018 - 1:10
Carleton
0
St. Thomas
68
Scoring 1 2 3 4 Final
Carleton (3-5-0, 2-4) 0 0 0 0 0
St. Thomas (6-1-0, 5-1) 28 14 20 6 68
St. Paul, Minn. | O'Shaughnessey
Team QTR Start Poss. Began Plays Yards Result
St. Thomas 1 15:00 5:17 UST-FB36 12 64 TD
Carleton 1 09:40 0:59 CAR33 3 -7 PUNT
St. Thomas 1 08:41 0:10 CAR46 1 46 TD
Carleton 1 08:27 1:20 CAR19 4 15 PUNT
St. Thomas 1 07:07 0:47 UST-FB32 4 14 DOWNS
Carleton 1 00:00 0:00 UST-FB46 0 0 POSS
Carleton 1 06:20 0:18 UST-FB46 2 0 INT
St. Thomas 1 06:02 0:43 CAR23 2 23 TD
Carleton 1 05:14 1:29 CAR21 3 -2 PUNT
St. Thomas 1 03:45 2:56 UST-FB33 9 67 TD
Carleton 1 00:44 1:29 CAR34 4 -3 PUNT
St. Thomas 2 14:15 3:01 UST-FB46 7 28 FGA
Carleton 2 11:14 2:50 CAR26 7 31 DOWNS
St. Thomas 2 08:24 2:53 UST-FB43 8 57 TD
Carleton 2 05:24 1:26 CAR16 4 15 PUNT
St. Thomas 2 03:58 0:10 UST-FB39 1 61 TD
Carleton 2 03:41 1:55 CAR22 4 17 PUNT
St. Thomas 2 01:46 1:46 UST-FB22 3 9 PUNT
Carleton 2 00:00 0:00 CAR08 0 0 HALF
Carleton 3 15:00 2:06 CAR35 5 5 PUNT
St. Thomas 3 12:54 1:27 CAR46 3 6 PUNT
Carleton 3 11:27 0:08 CAR14 1 0 INT
St. Thomas 3 11:19 2:09 CAR36 4 36 TD
Carleton 3 09:06 0:06 CAR25 1 -1 FUMB
St. Thomas 3 09:00 0:06 CAR24 1 24 TD
Carleton 3 08:54 1:38 CAR26 3 6 PUNT
St. Thomas 3 07:16 4:06 UST-FB28 7 72 TD
Carleton 3 03:04 1:01 CAR25 5 20 PUNT
St. Thomas 3 02:03 2:11 UST-FB13 3 8 PUNT
Carleton 4 14:52 1:26 UST-FB48 3 -2 PUNT
St. Thomas 4 13:26 1:30 UST-FB17 3 0 PUNT
Carleton 4 11:56 0:54 UST-FB22 4 8 DOWNS
St. Thomas 4 11:02 7:51 UST-FB14 13 86 TD
Carleton 4 03:06 1:29 CAR33 3 -2 PUNT
St. Thomas 4 01:37 1:37 UST-FB35 3 -3 HALF